Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana E-raamat


Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana - Ene-Silvia Sarv pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2008
KIRJUTAJA: Ene-Silvia Sarv
ISBN: 9789985586075
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,80

SELGITUS:

Käesolevas teoses ja selle juurde kuuluval CD-l esitatud materjal kuulub 2003.–2007. a sihtfinantseeritud uurimisteemasse «Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek» (lühendatult TOIME). Uurimuse kontekstis on vaadeldud kooli kui tervikut, mis koosneb inimestest ja nende rühmadest, protsessidest ja reeglitest, vastasmõjudest ja toimijatest, s.t on olemas arusaam koolist kui organisatsioonist. Uuringu teine osa keskendub koolile kui õpetajate poolt õpilaste jaoks loodud arengukeskkonnale. Õpilastele loodav ja nende tajutud arengukeskkond on tugevalt seotud sellega, milline on organisatsioon, kus nii õpilased kui ka õpetajad toimivad.

...ndla õppimise korral on õpilasel võimalik saada hindeid „rahuldavast" kuni „väga heani" ... PDF Koolijuhtide Arvamused Huvijuhist Kui Noore Arengu Toetajast ... . Küsimus on, millist tuge vajavad kõige andekamad ja nõrgemad. Erivajadused on igal inimesel ja individuaalse lähenemise kaudu saab igaühte rohkem toetada. Selle arengu eeldus on õpetaja rolli muutumine õpilase toetajaks ja professionaaliks, kes ise õpib ja omandab isiksuse arengut toetavad oskused ning võime dialoogiks õpilasega. Individuaalsuse märkamine ja toetamine. Kool. Koolieelne lasteasutus. Õpihuvi ja lemmikõpp ... Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana - Apollo ... . Individuaalsuse märkamine ja toetamine. Kool. Koolieelne lasteasutus. Õpihuvi ja lemmikõppeained/ -tegevused, suhtumine õppetegevusse ja töösse jne. Õpilase õpimotivatsioon ja suutlikkus: huvi tegutsemiseks ja õppimiseks, tüdimuse tekkimine, õpitava seostamine tavaeluga, õpetaja abi vastuvõtmine. Kool annab õpilasele ja lapsevanemale tagasisidet õpilase käitumise ja hoolsuse kohta iga trimestri lõpus Stuudiumis õpilase klassitunnistuse kaudu. 1.6. Kui õpilane omavoliliselt õppetunnist lahkub, siis kantakse päevikusse märge „põhjuseta puudumine". 1.7. 13. novembril sai politsei teate, et ühes Tallinna koolis oli möödunud nädalal tüli õpilase ja õpetaja vahel. Selleks saab koostööd teha näiteks ka piirkonna noorsootööasutuste ja vabaühendustega. Kool vaatab igal aastal üle individuaalse õppekava ning korrigeerib seda vastavalt vajadustele. Kool vastutab õpilase arengu eest, kaasates lapsevanemaid, piirkonna noorsootööasutusi, vabaühendusi. 1. Üldpõhimõtted Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest ja kooli võimalustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. Koolis korraldab tuge vajavate õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostööd haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija (edaspidi hevko). Kodu ja kooli vahelise infovahetuse viisid. Puudumiste põhjendamine. Kool ja kodu on partnerid laste arengu toetamisel. Koolis nõustatakse vajaduse korral õpilase vanemaid õpilase arengu toetamises. Kooli kehtestatud dokumendid on väljas kooli kodulehel. Õpetajate ja vanemate suhtlus toimub Stuudiumis, vajadusel ka telefonitsi. suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel; anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning põhikooli lõpetamise otsuse tegemiseks. 1.1.2. Hindamine on süstemaatiline teabe kogumine õpilase arengu kohta, selle teabe analüüsimine ja tagasiside andmine. 1.1.3. Suhted õpetaja ja õpilaste vahel Suhetes mängib rolli nii see, mida ja kuidas teineteisele öeldakse, kui ka kehakeel ja kontekst. Suhted õpetaja ja õpilase vahel omavad mõju klassi haldamise strateegia toimimisele. Kui õpetaja tegutsemine on õpilase jaoks järjepidev, üheselt mõistetav ja etteennustatav, ei Rahvusvaheliselt tunnustatud koolitusprogramm Õpetajate Kool* keskendub õpetajate suhtlemisoskuste arengule. Just läbi oskusliku suhtlemise saab ennetada, lahendada ja juhtida erinevaid koolielu situatsioone ja koostööd vanematega ning eelkõige - toetada õpilaste õppimist. Koos uuritakse ja treenitakse, kuidas suhelda nii, et toetatud oleks nii õpilase kui õpetaja enesehinnang ... ja/või aineõpetajad vähemalt kord õppeaastas ning tulemused fikseeritakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil. Õpe rühma tingimustes või individuaalselt toimub lapsele seni, kuni talle on jõukohane õppida koos klassiga (vajadusel rakendab õpetaja ainetundides eespool nimetatud individualiseerimise võtteid ja sekkumist). "Õpetaja ja kool õpilase arengu toetajana. Õpetaja enesest ja koolist.", Tallinn: Tallinna Ülikooli ... The International Journal of Learning, Vol 15(Issue 9), 169-182. Sarv, Ene-Silvia (2007). Õpetaja ja kool õpilase toetajana. Kuurme, Tiiu (Toim.). Kool kui õpilase arengukeskkond ja õpilase toimetulek. Tallinn: Tallinna Ülikooli ... Selle abil saab välja selgitada õpilase arengu- ja järeleaitamise vajaduse. Õpilastele, kes vajavad rohkem tuge, saab pakkuda kontaktõpet. Selgita lapsele, mis on eriolukord ja koroonaviirus Lapsed ei mõista praegust olukorda tervikuna - teadmatus ja elav fantaasia kombineeritult põhjustavad lastes muret ja stressi. URVASTE KOOLI KODUKORD I ÜLDOSA 1. Tegutsemise vorm 1.1 Urvaste Kool on üldhariduskool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud nominaalne õppeaeg üheksa aastat. Põhikooli kooliastmed on: 1) I kooliaste - 1.-3. klass; 2) II kooliaste - 4.-6. klass; 3) III kooliaste - 7.-9. klass....