Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele õpik E-raamat


Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele õpik - Helin Puksand pdf epub

HIND: TASUTA

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2016
KIRJUTAJA: Helin Puksand
ISBN: 9789985037690
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,51

SELGITUS:

Riiklikus õppekavas on rõhutatud teadmiste ja praktilise keeleoskuse tihedat lõimingut, mistõttu on ühtede kaante vahele koondatud kaks eesti keele kursust: „Keel ja ühiskond” ning „Praktiline eesti keel I”. Valdkonnasisest lõimingut taotlevad kirjanduskursuste õppeprotsessi kirjeldustest valitud ilukirjandusteosed ja autorid, nt on analüüsitud Gustav Suitsu luulet ja toeka projektülesandena käsitletud Andrus Kivirähki „Rehepappi“.Õppekomplekti struktuur järgib üldjoontes 3. kooliastme eesti keele õpivarasarja „Peegel” põhimõtteid, kuid erilise tähelepanu all on avalikus elus sagedased võõrsõnad - neile on pühendatud eraldi rubriik ja sõnavaraga tegeldakse järjekindlalt läbi kooliaasta. Õpikus on napim sissejuhatav ja viis suurt peatükki. Ühiskonnaelu teemade kaudu arendatakse nii üld- kui ka valdkonnapädevusi: igas peatükis on suur projektülesanne, mis keskendub erisuguste tekstide vastuvõtule ja loomisele ning suulisele ja kirjalikule suhtlusele; teemakohane essee, milles on rakendatud eri tekstiarendustüüpe ja ülesehitusvõtteid; samuti pisut asjalikku meelelahutust Contra värsside näol.Iga laiem peatükk jaguneb viieks väiksemaks. Et komplekti kasutajal oleks hõlpsam aines orienteeruda, viitavad alapeatükkide pealkirjad otsesõnu ainekavas nimetatule, hõlmatud on väga eripalgeline tekstimaailm ja mõistagi käsitletakse õigekeelsust ja -kirja.Eesti kirjakeelt on tugevasti mõjutanud kaks loomu poolest vastandlikku kaasaegset: ratsionaalne keelearendaja-normeerija Johannes Voldemar Veski ja piirideta visionäär-keeleuuendaja Johannes Aavik. Mõlemad Johannesed olid omamoodi keelerevolutsionäärid ja nii näib uut gümnaasiumi õpivara nende järgi nimetada igati paslik. Taotleb ju nüüdisaegne keeleõpegi ühendada teadmised ja praktika, olla ühtaegu innovaatiline ja pragmaatiline, aidata õpilasel nüüdisaegses ühiskonnas toime tulla, aga samas hoida au sees traditsioone - need on põhimõtted, mida varem pole nii selgesti sihiks seatud.

...Johannes 2. Gümnaasiumi eesti keele õpik, ISBN: 9789985038130 (Reet Bobõlski) ... Johannes Valgma - Vikipeedia ... . Gümnaasiumi eesti keele õpik, 2003 Koolibri RAAMAT EI ASU KAUPLUSES, SAADAVUS 1-5 PÄEVA JOOKLSUL.024 Inimene puutub iga päev kokku olukordadega, milles läheb vaja kõnelemis-, kirjutamis- või lugemisoskust: elektronkiri sõbrale, puhkuseavaldus juhatajale, ankeet dokumendi saamiseks või ootamatu sõnavõtt seminaril. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno ... Johannes 1. Gümnaasiumi eesti keele õpik | Koolibri ... . Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEFUL, 1(1). Külalistoimetaja Silvi Tenjes (2010), 1-128. Laagus, Aino; Klaas, Birute; Allik, Mari (2004). Lõuna-rootsi eestlased ja nende keel. Valik intervjuusid. Silvi Tenjes (Toim.). (Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) õppetooli 1. Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste taust ja kontseptsioon 13 katse lõimida keele struktuuri õpetamist kirjanduse või teiste ainetega ei õnnestunud. Praktilise eesti keele tundides omandatud keelelised metateadmi-sed, oskused ja hoiakud toetavad õpilaste emakeelekasutust ka teistes õppeainetes. Konkursi nominentide seas oli Eestist tänavu kaks Koolibri õpikut: „Muusikamaa lood" ja gümnaasiumi eesti keele õpik „Johannes 1". Varem on Koolibri töödest samal konkursil auhinnaga pärjatud näiteks 6. klassi eesti keele õpik „Punkt", 1. klassi loodusõpetuse e-materjalid ja 8. klassi terviseõpetuse õpik. Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli Eesti keele kui teise keele I kooliastme õppeprotsessi kirjeldus, 1. klass 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses Sarja viimane, gümnaasiumi lõpuklassile mõeldud õpikomplekt «Johannes 3» ühendab kursused «Teksti keel ja stiil» ning «Praktiline eesti keel III». Komplekt koosneb õpikust ja mahukast töövihikust (müügil eraldi: «Johannes 3» ), mis ühendavad teoreetilised teadmised praktiliste oskustega. Gümnaasiumi eesti keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab eesti kirjakeelt ning kasutab seda korrektselt kõnes ja kirjas; 2) on keeleteadlik, tajub keelt oma identiteedi osana, analüüsib ning hindab kriitiliselt keele Eesti keele õpik 1. klassile (II poolaasta) Airi Kuusk. AASTA: 2012. LEHEKÜLGI: 176 lk. FORMAAT: A4. ISBN: 978-9985-2-1767-2. OSTA E-POEST. Õpikut on retsenseerinud Ülle Noodla ja Eveli Soika. Eesti keele õpik on järjeks 2011. aastal ilmunud aabitsale ja valmib koostöös Eesti Lastekirjanduse Keskusega. Õpiku juurde kuulub töövihik ... I. Õpik 1. Eesti keele grammatika lühikursus + hääldusharjutused (õppetükid 1-5) 2. Põhikursus (õppetükid 6-20) 3. CD kuulamisharjutustega II. Eesti keele grammatika (eestikeelne, tõlgitud vene, inglise, soome jne keelde) III. Lisad 1. Sõnastikud (tekstide sõnad, õppetükkide sõnad, indeks) 2. Johannes Aavik elas oma vanematekodus Kuressaare gümnaasiumi õpilasena aastail 1898-1902 ja hiljem, 1919-1926 samas koolis eesti keele õpetajana töötades. Kuressaare gümnaasiumis sai alguse Aaviku huvi emakeele vastu, samuti alustas ta seal prantsuse ja ladina keele õppimist. Õppevara tellimine. Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil , tellimusest eemaldamiseks ikoonil .Ikooniga tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis....